Regulamin Biegu Fair Play

PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ GETIN NOBLE BANKU 2019

 1. Przedmiot Regulaminu:
  Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Biegu Fair Play dla pracowników i przyjaciół Getin Noble Banku organizowanego przed Getin Noble Bank SA we współpracy z MMM Sp. z o.o..

 2. Cele Biegu Fair Play:
  a) Zebranie środków na leczenie i rehabilitację Antka Maliszewskiego, syn Mirka Maliszewskiego.
  b) Promocja postawy fair-play, uczciwego współzawodnictwa oraz dziedziny sportowej, jaką jest bieganie, a także zdrowego stylu życia wśród uczestników eventu.
  c) Integracja pracowników podczas wspólnej zabawy poza miejscem pracy.
  d) Zaangażowanie w Bieg tzw. przyjaciół Getin Noble Banku, czyli członków rodzin pracowników, osób wykonujących dla Banku umowy zlecenia, o dzieło, o współpracę, znajomych, a także klientów.

 3. Organizator:
  Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2 851 630 418,91 złotych (wpłacony w całości), we współpracy z MMM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-062 Wrocław, ul. Plac Solny 14/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636767 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy.

 4. Termin i miejsce:
  Bieg Fair Play odbędzie się w 8 czerwca 2019 r. w Katowicach, w oznaczonym miejscu na Dolinie Trzech Stawów, planowany start o godzinie 13.00.

 5. Uczestnictwo:
  a) Prawo do udziału w Biegu Fair Play mają pracownicy Getin Noble Bank SA, niezależnie od wieku, płci, kondycji sportowej, jednostki organizacyjnej zatrudnienia oraz stażu pracy, a także pełnoletni przyjaciele Getin Noble Banku, czyli osoby niezatrudnione w Getin Noble Banku oraz niewykonujące na rzecz Getin Noble Banku umów zlecenia, umów o dzieło i o współpracę, czyli np. pełnoletni członkowie rodzin pracowników, znajomi oraz klienci. Udział w Biegu jest dobrowolny i bezpłatny.
  b) W rozumieniu niniejszego Regulaminu pracownikiem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, a także wykonująca na rzecz Getin Noble Banku umowę zlecenia, stażową, umowę o dzieło i umowę o współpracę, które to umowy obowiązują na dzień odbywania się Biegu Fair Play.
  c) Biegaczy obowiązuje koszulka biegowa i numer startowy zapewnione przez Organizatora. Pozostała część garderoby biegowej pozostaje we własnym zakresie biegacza. Brak koszulki, którą biegacz powinien założyć przed startem i pozostać w niej w trakcie biegu lub brak numeru startowego, przypiętego w odpowiednim miejscu skutkuje dyskwalifikacją.
  d) Biegacz zobowiązany jest do uczciwego, opartego o zasady fair-play udziału w Biegu oraz niepowodowania swoim zachowaniem sytuacji uciążliwych dla Organizatora oraz współzawodników, w tym sytuacji uniemożliwiających prawidłowy tok Biegu i prawidłowy pomiar czasu.
  e) Biegacz, który pomimo upomnienia od Organizatora utrudnia swoim zachowaniem przebieg zawodów, zostaje zdyskwalifikowany.
  f) Biegacz, co do którego zachodzi w trakcie Biegu Fair Play podejrzenie, że: przekazał swój numer startowy innej osobie, znajduje się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających czy dopingujących, zostaje zdyskwalifikowany.
  g) Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodnika na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu i poświadczający zgodę na udział w Biegu na własną odpowiedzialność – z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
  h) W tym celu wszyscy zawodnicy muszą zostać przed startem zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu imprezy w godz. 10.00 – 12.30. Zawodnicy, którzy nie przejdą weryfikacji w wyznaczonych godzinach, nie zostaną dopuszczeni do udziału w Biegu.

 6. System biegowy:
  a) Aby bieg zawodnika został mu uznany, zawodnik powinien przekroczyć metę po pokonaniu pełnego dystansu wyznaczonej trasy biegowej w Katowicach (5 km), w czasie nie dłuższym niż 50 minut.
  b) Zarówno pracownik, jak i przyjaciel Getin Noble Banku może wystartować w Biegu Fair Play.
  c) Są dwie kategorie biegowe: kobiet i mężczyzn. W każdej z nich zdobyte miejsce zależy od czasu, w jakim biegacz pokonał trasę biegową. Ponadto prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja pracowników banku.
  d) Organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych kategorii wiekowych.
  e) W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
  e) Wszelkie powstałe w trakcie Biegu Fair Play spory rozstrzyga Organizator, co w uzasadnionych przypadkach nie wyłącza poddania rozstrzygnięcia pod decyzje uprawnionych instytucji.
  f) Dodatkowo organizator planuje przeprowadzenie biegów dzieci i młodzieży na dystansie 200 m (1-6 lat), 400 m (7-10 lat), 600 m (11-13 lat) wyznaczając limit 80 startujących na każdy bieg.

 7. Zgłoszenia:
  a) Rejestracja pracownika do Biegu Fair Play 2019 odbywa się tylko i wyłącznie poprzez stronę w Internecie pod adresem www.biegfairplay.pl w zakładce zapisy w dniach od 01-05-2019 do 04-06-2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.
  b) Pracownicy Getin Noble Banku oraz spółek wchodzących w skład grupy Getin Holding, Open Finance w formularzu zgłoszeniowym zobowiązani są użyć firmowego adresu e-mail.
  c) Organizator wyznacza limit 999 osób startujących na każdą z edycji z tym zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo udziału w przypadku przekroczenia limitu przysługuje pracownikom Getin Noble Banku SA.
  d) Zgłaszając swój udział w Biegu Fair Play, biegacz wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Biegu, a także na rejestrowanie i przetwarzanie jego wizerunku na potrzeby Biegu oraz deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.
  e) Zgłaszając się do udziału w Biegu Fair Play biegacz deklaruje, że przybędzie na zawody w wyznaczone przez Organizatora miejsce i punktualnie w wyznaczonym czasie. Ponadto biegacz oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszelkie zawarte w nim zasady.
  f) W przypadku rezygnacji z udziału w Biegu biegacz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora pisząc na adres kontakt@biegfairplay.pl.
  g) Organizator zastrzega sobie możliwość przyjęcia w dniu zawodów 50-ciu dodatkowych, niezgłoszonych wcześniej on-line zawodników, pod warunkiem ich uprzedniego zgłoszenia się do Biura Zawodów w dniu biegu, w godzinach 10.00 – 12.00.
  h) Wydawanie pakietów startowych dla biegaczy podczas każdego z etapów, prowadzone jest w godzinach 10.30 – 12.30 w Biurze Zawodów zlokalizowanym we wcześniej wyznaczonych miejscach opisanych na stronie internetowej www.biegfairplay.pl.

 8. Nagrody:
  a) Organizator zastrzega, że nie będą przyznawane nagrody finansowe, natomiast za każdego pracownika i przyjaciela Getin Noble Banku, który ukończy Bieg zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, Zarząd Banku przekaże 15 PLN na leczenie i rehabilitację beneficjenta.
  b) Zwycięzcy biegu otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki.
  c) Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal oraz napój.
  d) Dla uczestników Pikniku przewidziany jest również catering.

 9. Inne kwestie organizacyjne:
  a) Z racji weekendowego terminu Biegu, udział w nim nie może być traktowany jako wyjazd służbowy (delegacja – dotyczy tylko pracowników Getin Noble Banku).
  b) Organizator pokrywa wszelkie koszty organizacji Biegu, w tym m.in.: pomiaru czasu, nagłośnienia, opieki medycznej, ubezpieczenia NNW dla biegaczy, zabezpieczenia technicznego oraz innego niezbędnego do przeprowadzenia imprezy. Organizator nie zwraca kosztów udziału w biegu, takich jak nocleg i transport.
  c) Organizator zapewnia prowadzenie depozytu dla uczestników biegu. Za pozostawione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  d) Podczas biegu obowiązuje elektroniczny pomiar czasu metodą MyLaps. Każdy zawodnik otrzyma w pakiecie chip pomiaru czasu, który podczas biegu należy zamocować do sznurowadła. Chipy są własnością Organizatora, dlatego należy go oddać do Biura Zawodów bezzwłocznie po zakończeniu Biegu.
  e) Organizator przewiduje komunikację z uczestnikami poprzez stronę internetową www.biegfairplay.pl oraz wewnętrzną platformę komunikacji dostępną tylko dla pracowników GNB, na których zamieszczane będą komunikaty organizacyjne, oficjalne listy startowe, mapy tras i inne niezbędne informacje.

 10. Postanowienia końcowe:
  a) Organizator jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audiowizualnego materiału dotyczącego biegaczy, zawierającego ich dane, w celach promocji Biegu Fair Play wewnątrz i na zewnątrz firmy, w tym do zamieszczania informacji na wewnętrznej platformie komunikacyjnej dla pracowników GNB, Internecie, mediach społecznościowych oraz komunikatach prasowych, jakie mogą ukazać się w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
  b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, terminu i miejsca bądź zasad Biegu w przypadku nastąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, mogących mieć wpływ na przebieg zawodów. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się niezwłocznie informować uczestników o wszystkich zmianach.
  c) Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Marta Chmielewska z Departamentu Komunikacji w Warszawie. Kontakt pod adresem: kontakt@biegfairplay.pl.
  d) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu Fair Play 2019. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
  d) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, co w uzasadnionych przypadkach nie wyłącza poddania rozstrzygnięcia pod decyzje uprawnionych instytucji.